Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının

az10Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tarixi irsinin mühüm və arxeoloji sərvəti sayılan bir bölgəsidir. Azərbaycan xalqının qədim tarixi, elmi və mə- dəni irsi bu torpaqda formalaşıbdır. Naxçıvan bəşər sivilizasiyasının beşiklərindəndir. Bu torpaq əsrlərboyu Şərq və Qərbin kəsişməsində ticarət, sənətkarlıq, elm və mədə- niyyət mərkəzi olma statusunu qoruyub saxlamışdır. Son on il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası infrastruktur, sosial-iqtisadi inkişaf, açıq hökumət təşəbbüsü və geniş- miqyaslı ictimai işlər sahəsində sü- rətlə inkişaf etmişdir. Hazırkı iqtisadi inkişaf bu qədim yurdda insan sivilizasiyası və Azərbaycan xalqının əcdadları haqqında elmi tədqiqatların aparılmasına yol açır. Naxçıvanda siz ibtidai insanlara aid mağara, qədim yaşayış yerləri, erkən şəhər mədəniyyəti qalıqları, möhtəşəm qala divarları, qayaüstü rəsm nümunələri, qoç abidələri və ziyarətgahlar tapa bilərsiniz. Nax- çıvandakı Əshabi-Kəhf ziyarətgahı, Gəmiqaya nekropolları və qayaüstü rəsmlərdə Daş dövrünün qalıqları öz əksini tapmışdır. Əshabi-Kəhf ziyarətgahı (ərəb dilində “mağara sakinləri” deməkdir) Naxçıvan şəhərindən 12 kilometr məsafədə İlandağ ilə Nəhəcir dağı arasında yerləşən təbii ma- ğaradır. “Qurani-Kərim”də göstə- rilənlərə görə, bu mağara Allaha ibadət etməyən icmanı tərk edən insanların sığındığı yer olmuşdur. “Qurani-Kərim”dəki müqəddəs surəyə görə, Əshabi-Kəhf ilə bağlı hadisələr Naxçıvanın qədim tarixi ilə əlaqədardır. Əshabi-Kəhfin mövcudluğu xristian ədəbiyyatında qeyd edilmir. Yalnız son dövrdə aparılan arxeoloji tədqiqatlar bu qədim ərazinin əhəmiyyətini daha da artırmışdır. Beynəlxalq alimlər belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, Nax- çıvanın bu abidəsi dini irsin mü- hüm nümunəsidir və bütün bunlardan başqa, “Qurani-Kərim”lə dərindən bağlıdır. Bu tarixi və dini yer Naxçıvan şəhərindən 12 kilometr məsafədə yerləşir. Ordubadda isə Nəbi yurdu yaylağında Gəmiqaya arxeoloji abidəsi yerləşir. Kür-Araz mədəniyyətinin izləri bu ərazidə olan qəbirlərdə müəyyən edilmişdir. Bundan əlavə, nekropollarda Dəmir dövrünə aid qəbirlər aşkar olunmuşdur. Dəmir dövrünə aid qəbir abidələri kvadrat formalı qaya parçalarından hazırlanmış ağır sal daşlarla örtülmüşdür. Məzarın içərisinə şimal tərəfdə yerləşən yoldan daxil olmaq mümkündür. Məzarın sağ divarında üçbucaq formalı taxça var. Kanal tikintisi zamanı abidə dağıntılara məruz qalmış və buna görə də maddi-mədə- niyyət nümunələri yox olmuşdur. Arxeoloji tədqiqatlar bu nekropolların eradan əvvəl IV-I minilliyə aid olmasını təsdiqləyir. Qayaüstü təsvirlərə Ordubaddakı Qapıcıq dağı yamaclarında – Nəbi yurdundakı Qaranquş yay otlaqlarında rast gəlinir. Arxeoloqlar Qaranquş yaylağındakı qayaüstü təsvirlərdə Azərbaycan türklərinin atababalarına aid yaşayış məntəqələ- rinin izlərini aşkar ediblər. Bu eyni zamanda sübut edir ki, həmin dağlıq ərazi Naxçıvanın qədim insanları üçün əsas ov sahələrindən biri olmuşdur. Sonrakı tayfalar Naxçı- vançay və Əlincəçay vadilərini yay otlaq sahəsi kimi istifadə etmişlər. Qayalara həkk olunmuş bütün təsvirlər yerli sakinlərin gündəlik fəaliyyətini əks etdirir. Bu qədim təsvirlərin böyük hissəsi keçi, öküz, maral, it, bəbir və canavar şəkillə- rindən ibarətdir. Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri və qədim yaşayış məskənləri beş, altı min il bundan əvvələ təsadüf edir. Gəmiqayadakı mühüm kəşflər 1968-ci ildən aparılır. Bu təsvirlərdə Naxçıvanın qədim sakinlərinin həyat tərzi, mədəniyyəti və gündəlik fəaliyyəti müşahidə edilir. Peter TAsE Amerikalı jurnalist və tədqiqatçı, “Foreign policy news” və “Eurasia review” qəzetləri, ABŞ

Read the article

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=0ceebac2e7&view=att&th=14c9b56b1dd3d9c7&attid=0.1&disp=inline&realattid=42292b04ea5b32ba_0.1&safe=1&zw

Американский эксперт рассказал о блокаде Нахчывана

az27Политический обозреватель из США, участник последнего Международного гуманитарного форума в Баку Питер Тейс делится в статье, опубликованной на Foreign Policy News, своими впечатлениями о поездке в Нахчыванскую автономную республику Азербайджана.

«Нахчыван является одним из самых небольших регионов страны Гейдара Алиева, однако практически невозможно найти в мире еще одно такое место такой же территории, которая так же много значила для истории человечества, как этот регион Азербайджана» ,- пишет П.Тейс.

Он отмечает, что название города Нахчыван связано с именем пророка Ноя, согласно археологическим данным, этот регион имеет следы больших наводнений, произошедших в древности, которые были описаны в Коране и Библии.

«В 1920 году, в связи с передачей Армении большевистским Азербайджаном провинции Зангезур, территория Нахчывана был отделена от основной азербайджанской территории», – отмечает американский эксперт. По его словам, в советские годы Нахчыван был связан с основной частью Азербайджана железной дорогой, проходящей через бывший азербайджанский регион Мегри, но оккупация армянскими

Read the article:

http://interfax.az/view/623527

ASUNCIÓN AUSPICIA EL V CONGRESO DE LA MIGRACIÓN PARAGUAYA

20150330085505_bandera_paraguay_3d

El 23 de marzo del 2015 la Comisión de Asuntos Migratorios y Desarrollo de la Honorable Cámara de Diputados en el Congreso Nacional del Paraguay, anunció la organización del V Congreso de la Migración Paraguaya, previsto para el 10 de junio del presente año en la Sala Bicameral del Congreso Nacional. By PETER TASE.

2015-03-30 |

By  PETER TASE.

El evento será organizado por la Coordinadora Permanente del Congreso de la Migración Paraguaya y la Comisión de Asuntos Migratorios y Desarrollo de la Honorable Cámara de Diputados, presidida por la diputada liberal Esmérita Sánchez. Cuenta con el apoyo de los diputados, Óscar González Drakeford y Horacio Carísimo.

Según el Lic. Nicolás Benítez, uno de los organizadores principales de este Congreso tan importante que aglutina toda la comunidad de los paraguayos al exterior, “nuestro equipo de trabajo se encuentra con mucho entusiasmo mientras está preparando los detalles de este evento que fue declarado de Interés Nacional por la Honorable Cámara de Diputados en el Paraguay”

El comité organizador de dicho evento ha solicitado a la Comisión de Asuntos Migratorios y Desarrollo de la Cámara de Diputados el apoyo y acompañamiento a la organización de este gran evento.  Gratamente se ha recibido una respuesta positiva, por lo que dicha comunidad se encuentra muy fortalecida para realizar los trabajos pendientes y pertinentes.

Este evento ha sido en sus cuatro ediciones anterio…

Read the article:

http://sur1810.com/nota/14362/asuncion_auspicia_el_v_congreso_de_la_migracion_paraguaya/

Armenia must fulfill requirements of four UN Security Council resolutions

Tue 31 March 2015 07:43 GMT | 2:43 Local Time

he armed conflict between Armenia and Azerbaijan started as the Soviet Union was falling apart.  At this time the ethnic Armenians in Azerbaijan’s province of Nagorno-Karabakh rallied to join Armenia. In front of this situation Moscow, according to the Foreign Affairs Magazine, “armed both sides and played them against each other, turning a local dispute over the status of a territory inhabited by 90,000 people into a regional war.”

For nearly six years, the newly independent countries of Armenia and Azerbaijan fought over this territory, leaving 30,000 dead and creating approximately a million refugees. Ultimately, Yerevan was victorious, and it took control of Nagorno-Karabakh and seven other districts in the sovereign territory of Azerbaijan.  These aggressive actions of Armenia, which continue to affect this region until the present, are of unprecedented proportions in the world history, not only for the loss of human lives but also for violating four of the UN Security Council Resolutions and over all conducting a protracted warfare for more than two decades by constantly breaching, unilaterally, the cease fire that was brokered in 1994.

It must be noted that from time to time, Moscow has provided information and armaments to Armenia while encouraging the latter to continue with its provocative attitude. According to Foreign Policy Magazine “Russia has thousands of troops stationed in Armenia, it runs the country’s air defenses, and it controls key elements of its economy and infrastructure. As long as Moscow backs Yerevan, Baku can do little to make peace with its neighbor.”

Read the article:

http://news.az/articles/interviews/96670

az19News.Az interviews Peter Tase, a political analyst, Special Assistant to the Secretary General of the International Federation of Engineering Education Societies and to the Executive Secretary of the Global Engineering Deans Council.

What is the contribution of The United States of America in resolving the Nagorno – Karabakh conflict: Is it really important for the U.S. to settle this conflict?

США не в состоянии решить нагорно-карабахский конфликт – эксперт

AZERBAIXHAN,2014БАКУ /Trend/ – Несмотря на то, что США внесли свой значимый вклад в разрушение Берлинской стены, Америка не состоянии решить нагорно-карабахский конфликт, который тянет назад весь регион. Об этом сказал Trend во вторник американский политический аналитик, эксперт по международным отношениям
Университета Маркетта (США) Питер Тейс.

“Апатия внешней политики США в отношении Южнокавказского региона, в частности Баку, продолжается, несмотря на демократические реформы и внушительный экономический подъем, достигнутый Азербайджаном”, – считает политолог
По его словам, нынешнее влияние США на Южном Кавказе напоминает слабую поддержку Азербайджана в 1918 году, когда он впервые провозгласил независимость.
“После войны 2008 года в Грузии стало очевидным, что США и другие западные страны не желают напрямую вовлекаться в конфликты, которые, как считается, происходят “рядом с Россией”, – сказал он

Read the article

http://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/2374927.html

AZERBAIJAN: DISCOVERING THE ARCHEOLOGICAL MONUMENTS OF NAKHCHIVAN

y Peter Tase

The Autonomous Republic of Nakhchivan is a region with tremendous significance in the historical heritage and archeological wealth in the Republic of Azerbaijan.  The ancient history, scientific and cultural heritage of the people of Azerbaijan took shape in this land.  Nakhchivan is one of the cradles of human civilization, for centuries it preserved the status of being a center of trade, craftsmanship, science and cultural center in the crossroads of east and west. Over the last decade, Nakhchivan has developed rapidly in the areas of infrastructure, socio-economic development, open government initiative and large scale public works. 

Read all the article:

http://foreignpolicynews.org/2015/03/27/azerbaijan-discovering-the-archeological-monuments-of-nakhchivan/

Peter Tase Peter Tase is a contributor, freelance journalist and a research scholar of International Affairs, Paraguayan Studies, Middle East Studies and Latin American Affairs, located in the United States. Educated at the University of Wisconsin – Milwaukee and Marquette University Les Aspin Center for Government; Tase is the author of “Simultaneous Dictionary in Five Languages: Guarani, English, Italian, Albanian and Spanish” and “El Dr. FEDERICO FRANCO y Su Mandato Presidencial en la Historia del Paraguay.” He’s a frequent contributor to Foreign Policy News. His personal website is www.petertase.com
Peter Tase
Peter Tase is a contributor, freelance journalist and a research scholar of International Affairs, Paraguayan Studies, Middle East Studies and Latin American Affairs, located in the United States. Educated at the University of Wisconsin – Milwaukee and Marquette University Les Aspin Center for Government; Tase is the author of “Simultaneous Dictionary in Five Languages: Guarani, English, Italian, Albanian and Spanish” and “El Dr. FEDERICO FRANCO y Su Mandato Presidencial en la Historia del Paraguay.” He’s a frequent contributor to Foreign Policy News. His personal website is http://www.petertase.com

Promocionarán al país y su potencial en el Foro Económico del Paraguay

logo[2]Promocionarán al país y su potencial en el Foro Económico del Paraguay La tercera edición del Foro Económico del Paraguay tendrá lugar el próximo 27 de marzo en la ciudad de Milwaukee, Estados Unidos. La conferencia tiene como objetivo principal promocionar al Paraguay como un país económicamente potencial, para atraer inversiones extranjeras directas y mostrar el notable crecimiento en los ámbitos de la infraestructura, así como el turismo, la educación, cultura y los valores de la identidad que se reflejan en la riqueza del folklore. Peter Tase, fundador del Foro Económico del Paraguay, comentó que la actividad fue declarada de interés cultural por la Ministra de Cultura, Mabel Causarano. Expresó además que el eje principal de las presentaciones girará en torno a inversiones en infraestructura. “El Paraguay sigue siendo el más rezagado en la disponibilidad de infraestructuras a nivel regional y está ubicado en esta dirección entre los más atrasados del mundo, lo que implica atender este tema, de la manera más rápida y urgente”, mencionó. Para mayor información acerca de la actividad pueden contactar a los organizadores del evento pmtase@gmail.com ó carol.pope@alverno.edu. FORO prensa@5dias.com.py Peter Tase, fundador del Foro Económico del Paraguay

Read the article:

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=0ceebac2e7&view=att&th=14c4e6a109019a4d&attid=0.1&disp=inline&realattid=9ae1cb70da9e3a7d_0.1&safe=1&zw

PETER7

PROMOCION PARAGUAY: COMERCIO Y CULTURA NACIONAL SE PRESENTA EN FORO DE EEUU

PROMOCION PARAGUAY: COMERCIO Y CULTURA NACIONAL SE PRESENTA EN FORO DE EEUU

PETER8Intervew with PETER TASE (video)

https://www.youtube.com/watch?v=cxfliNr222k&feature=youtu.be

Camara-PY_-EE-UU-913x483ENTREVISTA AL DR. BLAS ODDONE: POTENCIAL ECONÓMICO (Video)

2015 Paraguay Economic Forum

Paraguay: The Case for Foreign Direct Investment and Tourism Development

 Friday, March 27, 2015 8:00 a.m. – 12:00 p.m.

 Agenda

8:00 – 8:05 a.m.    Introduction to the Event, Sue DaBaco, MBA

8:05 – 8:10 a.m.    Welcome, Dean Eileen Sherman, School of Business

8:10 – 8:15 a.m.    Introduction of Keynote Speaker, Carol Vollmer Pope,                                                       Associate Professor, School of Business

8:15 – 8:45 a.m.    Keynote Speaker:  Honorable Mabel Causarano,                                                                             Paraguayan Minister of Culture

 

8:45 – 9:15 a.m.    Economic Development Student Panel

(MBA students:  Cindy Cervantes, Sergio Diaz, Amy Pietsch, Jaimie Thomas; Global Marketing undergrad students:  Carrie Bosanec, Jasmine Conway, Rita Fadness, Siyeon Kim)

 

9:15 – 9:45 a.m.     Art Rizzi, Vice President Olinda USA

 

9:45 – 10:00 a.m.   Break

 

10:00 – 10:15 a.m. Tourism Development Student Panel

(MBA students:  Shona Boyd, Fran Chesser, Ciara King; Global Marketing undergrad students:   Melissa Lee, Carla Lopez, Kevina Vann)

 

10:45 – 11:00 a.m.  Osvaldo Codas, Director of Tourism &Culture and Manager                                              Hotel del Lago, San Bernardino, Paraguay

 

11:00 – 11:30 a.m.  Use of U.S. English in Paraguayan Promotion

(MBA student:  Jillian Schmus; Global Marketing undergrad students:  De Shawna Brown, Nichole Kruse, Lila Msetief, Amanda Wiseth)

 

11:30 – 11:55 a.m.  Sebastian Brizuela, Founder/Editor Revista Logica, SRL Paraguay

 

11:55 a.m. – 12:00 p.m.  Closing Remarks, Sue DaBaco, MBA

ON PARAGUAY AND ALL AROUND THE WORLD

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 382 other followers

%d bloggers like this: