Category Archives: FOREIGN POLICY NEWS

David Santulli: “Nakhchivan, the cultural capital of Azerbaijan”

David Santulli: “Nakhchivan, the cultural capital of Azerbaijan

City of Nakhchivan, view from the plane (Photo: Courtesy of WikiCommons)

By Peter Tase

The Islamic World has three principal vehicles of artistic expression and such a cultural wealth can be tremendously appreciated in the Autonomous Republic of Nakhchivan (Azerbaijan), all of its artistic components including: architecture (Ajami Nakhchivani, a XII Century architect and designer of:  Yusif ibn Kuseyir tomb, Momine Khatun Mausoleum, Nakhchivan Juma Mosque,  to mention a few), the arts of the book (illustration and calligraphy founded by Nashavi Haddad ibn Assim, Izzaddin Abulfazi Doblatshah known as-Sahibi, Afig Ordubadi, Mirza Mahammad Ordubadi and others) and the arts of the object (including metalwork, ceramics, woodwork, textiles and glass).  All of these revered forms of artistic expression were recently experienced by Mr. David Santulli, president of United Planet, a nonprofit

READ MORE:

http://foreignpolicynews.org/2017/08/31/david-santulli-nakhchivan-cultural-capital-azerbaijan/

FOREIGN POLICY NEWS

Dear old Nakhchivan

By Peter Tase Autonomous Republic of Nakhchivan, Azerbaijan’s westernmost province, welcomes everyone – including a novelist with no guidebook; it is heralded as a museum without walls.  Thi… Read more

Peter TaseArticles 138

Peter Tase is a contributor, freelance journalist and a research scholar of International Affairs, Paraguayan Studies, Middle East Studies and Latin American Affairs, located in the United States. Educated at the University of Wisconsin – Milwaukee and Marquette University Les Aspin Center for Government; Tase is the author of “Simultaneous Dictionary in Five Languages: Guarani, English, Italian, Albanian and Spanish” and “El Dr. FEDERICO FRANCO y Su Mandato Presidencial en la Historia del Paraguay.” He’s a frequent contributor to Foreign Policy News. His personal website is http://www.petertase.com

 

Read More:

http://foreignpolicynews.org/author/petertase/

Paraguay: Medical oligarchy defies justice system

Paraguay: Medical oligarchy defies justice system

Read the article:

Paraguay: Medical oligarchy defies justice system

 

EDI RAMA: EUROPE’S WEALTHIEST AND CONTROVERSIAL POLITICIAN

 

Read the article:

Albania: under the yoke of a communist heritage

RELATED ARTICLES:

Albania: under the yoke of a communist heritage

 

 

 

 

 

 

 

Naxçıvandakı Əlincəqala

Alinjagala-NakhchivanƏlincəqala Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Culfa rayonunda Əlincəçayın
sağ sahilində yerləşir. Qədim
mənbələrdə “Erincaq”, “Erincik”,
“Alancik”, “Alınca”, “Alancuq” və
sair kimi qeyd olunur. Bəsrəd Paşayevə
görə, Əlincəqalanın adını tədqiqatçılar
və jurnalistlər qədim türk
dilində “düzənlik” mənasında işlədilən
“alan” sözü ilə bağlayırlar.
Bu, qalanın yerləşdiyi sahənin kiçik
meydançaya bənzəməsi ilə əlaqədardır.
Əlincəqalanın tikilmə tarixi
haqqında müxtəlif versiyalar var.
İspan diplomatı, Kastiliya kralı III
Enrikonun 1403-1406-cı illərdə Teymurilər
dövlətindəki səfiri Rüi Qonsales
Klavixo Əlincəqalanı belə
təsvir etmişdir: “Əlincəqala yüksək
və sıldırım bir dağ üzərində qərar
tutaraq divar və bürclərlə əhatə olunmuşdur.
Divarların daxilində dağ
yamaclarının aşağı tərəflərində üzümlüklər,
bağlar, zəmilər, otlaqlar, bulaqlar
və hovuzlar vardır”.

…………………………………………………………………………….
Peter TAse
Amerika Birləşmiş Ştatları
“Foreign policy news” qəzeti
21 aprel 2015-ci il

Read the article:

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0ceebac2e7&view=att&th=14d0c9e7e20a1a1f&attid=0.1&disp=inline&realattid=3f16f28d181fcc25_0.1&safe=1&zw

Azerbaijan: City of Julfa, home of Alinjagala castle

By Peter Tase

April 21, 2015

Julfa region of the Autonomous Republic of Nakhchivan is home of the Alinjagala Castle atop of the mountain that carries the same name. The fortress is located on the right banks of Alinjachay.  According to the ancient sources this historic landmark has been identified with the names of: “Erinjag”, “Erinjik”, “Alanjik”, “Alinja”, “Alanjug”.  For Basrad Pashayev, a local scholar and journalist, the name of Alinjagala is related to the old Turkish word “alan” having in mind the meaning of “plain land” that is because of the location where the castle was built which happens to be flat.   “Alinjak” means “taking off your hand”, it is also related with the invincibility of the fortress.  There are various versions about the construction of Alinjagala.

Rui Gonzales Clavico, the ambassador of Henry III, king of Castilla, as a Spanish diplomat to the government of Teymurilar in 1403 – 06 describes Alinjagala with the following: “Alinjagala is situated on a high and precipitous mountain surrounded by walls and towers.  Within the walls, towards the mountain slopes down there are vineyards, gardens, cornfields, springs and pools.   Based to ancient historical sources the castle was built over two thousand years ago.  Other historians explain that the castle was built on the period of Sasani Government during the III and VII centuries.  According to middle age sources, Alinjagala was described as a strong fortification and Alinja was considered as a fortress, mountain and river. Various historians such as Asoghik (928-1019), Sharafaddin Ali Yazdi (XV Century), Evliya Chelebi (XVII Century) and others have widely written about Alinja. The extraordinary view of the Alinjagala (Alanjik) fortress attracts many foreign visitors.  It is the symbol of strength, military strategy and for centuries has been a critical geostrategic castle.  The walls of Alinjagala castle begin from the slopes of the Alinja Mountain and rise until fully embracing the top of the mount…………………………………..

Read the article:

http://foreignpolicynews.org/2015/04/21/azerbaijan-city-of-julfa-home-of-alinjagala-castle/

Also  in Eurasia Review Journal.

http://www.eurasiareview.com/20042015-azerbaijan-city-of-julfa-home-of-alinjagala-castle/

az26

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının

az10Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tarixi irsinin mühüm və arxeoloji sərvəti sayılan bir bölgəsidir. Azərbaycan xalqının qədim tarixi, elmi və mə- dəni irsi bu torpaqda formalaşıbdır. Naxçıvan bəşər sivilizasiyasının beşiklərindəndir. Bu torpaq əsrlərboyu Şərq və Qərbin kəsişməsində ticarət, sənətkarlıq, elm və mədə- niyyət mərkəzi olma statusunu qoruyub saxlamışdır. Son on il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası infrastruktur, sosial-iqtisadi inkişaf, açıq hökumət təşəbbüsü və geniş- miqyaslı ictimai işlər sahəsində sü- rətlə inkişaf etmişdir. Hazırkı iqtisadi inkişaf bu qədim yurdda insan sivilizasiyası və Azərbaycan xalqının əcdadları haqqında elmi tədqiqatların aparılmasına yol açır. Naxçıvanda siz ibtidai insanlara aid mağara, qədim yaşayış yerləri, erkən şəhər mədəniyyəti qalıqları, möhtəşəm qala divarları, qayaüstü rəsm nümunələri, qoç abidələri və ziyarətgahlar tapa bilərsiniz. Nax- çıvandakı Əshabi-Kəhf ziyarətgahı, Gəmiqaya nekropolları və qayaüstü rəsmlərdə Daş dövrünün qalıqları öz əksini tapmışdır. Əshabi-Kəhf ziyarətgahı (ərəb dilində “mağara sakinləri” deməkdir) Naxçıvan şəhərindən 12 kilometr məsafədə İlandağ ilə Nəhəcir dağı arasında yerləşən təbii ma- ğaradır. “Qurani-Kərim”də göstə- rilənlərə görə, bu mağara Allaha ibadət etməyən icmanı tərk edən insanların sığındığı yer olmuşdur. “Qurani-Kərim”dəki müqəddəs surəyə görə, Əshabi-Kəhf ilə bağlı hadisələr Naxçıvanın qədim tarixi ilə əlaqədardır. Əshabi-Kəhfin mövcudluğu xristian ədəbiyyatında qeyd edilmir. Yalnız son dövrdə aparılan arxeoloji tədqiqatlar bu qədim ərazinin əhəmiyyətini daha da artırmışdır. Beynəlxalq alimlər belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, Nax- çıvanın bu abidəsi dini irsin mü- hüm nümunəsidir və bütün bunlardan başqa, “Qurani-Kərim”lə dərindən bağlıdır. Bu tarixi və dini yer Naxçıvan şəhərindən 12 kilometr məsafədə yerləşir. Ordubadda isə Nəbi yurdu yaylağında Gəmiqaya arxeoloji abidəsi yerləşir. Kür-Araz mədəniyyətinin izləri bu ərazidə olan qəbirlərdə müəyyən edilmişdir. Bundan əlavə, nekropollarda Dəmir dövrünə aid qəbirlər aşkar olunmuşdur. Dəmir dövrünə aid qəbir abidələri kvadrat formalı qaya parçalarından hazırlanmış ağır sal daşlarla örtülmüşdür. Məzarın içərisinə şimal tərəfdə yerləşən yoldan daxil olmaq mümkündür. Məzarın sağ divarında üçbucaq formalı taxça var. Kanal tikintisi zamanı abidə dağıntılara məruz qalmış və buna görə də maddi-mədə- niyyət nümunələri yox olmuşdur. Arxeoloji tədqiqatlar bu nekropolların eradan əvvəl IV-I minilliyə aid olmasını təsdiqləyir. Qayaüstü təsvirlərə Ordubaddakı Qapıcıq dağı yamaclarında – Nəbi yurdundakı Qaranquş yay otlaqlarında rast gəlinir. Arxeoloqlar Qaranquş yaylağındakı qayaüstü təsvirlərdə Azərbaycan türklərinin atababalarına aid yaşayış məntəqələ- rinin izlərini aşkar ediblər. Bu eyni zamanda sübut edir ki, həmin dağlıq ərazi Naxçıvanın qədim insanları üçün əsas ov sahələrindən biri olmuşdur. Sonrakı tayfalar Naxçı- vançay və Əlincəçay vadilərini yay otlaq sahəsi kimi istifadə etmişlər. Qayalara həkk olunmuş bütün təsvirlər yerli sakinlərin gündəlik fəaliyyətini əks etdirir. Bu qədim təsvirlərin böyük hissəsi keçi, öküz, maral, it, bəbir və canavar şəkillə- rindən ibarətdir. Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri və qədim yaşayış məskənləri beş, altı min il bundan əvvələ təsadüf edir. Gəmiqayadakı mühüm kəşflər 1968-ci ildən aparılır. Bu təsvirlərdə Naxçıvanın qədim sakinlərinin həyat tərzi, mədəniyyəti və gündəlik fəaliyyəti müşahidə edilir. Peter TAsE Amerikalı jurnalist və tədqiqatçı, “Foreign policy news” və “Eurasia review” qəzetləri, ABŞ

Read the article

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=0ceebac2e7&view=att&th=14c9b56b1dd3d9c7&attid=0.1&disp=inline&realattid=42292b04ea5b32ba_0.1&safe=1&zw

AZERBAIJAN: DISCOVERING THE ARCHEOLOGICAL MONUMENTS OF NAKHCHIVAN

y Peter Tase

The Autonomous Republic of Nakhchivan is a region with tremendous significance in the historical heritage and archeological wealth in the Republic of Azerbaijan.  The ancient history, scientific and cultural heritage of the people of Azerbaijan took shape in this land.  Nakhchivan is one of the cradles of human civilization, for centuries it preserved the status of being a center of trade, craftsmanship, science and cultural center in the crossroads of east and west. Over the last decade, Nakhchivan has developed rapidly in the areas of infrastructure, socio-economic development, open government initiative and large scale public works. 

Read all the article:

http://foreignpolicynews.org/2015/03/27/azerbaijan-discovering-the-archeological-monuments-of-nakhchivan/

Also in Eurasia Review Journal:

http://www.eurasiareview.com/27032015-azerbaijan-discovering-the-archeological-monuments-of-nakhchivan-oped/

Peter Tase Peter Tase is a contributor, freelance journalist and a research scholar of International Affairs, Paraguayan Studies, Middle East Studies and Latin American Affairs, located in the United States. Educated at the University of Wisconsin – Milwaukee and Marquette University Les Aspin Center for Government; Tase is the author of “Simultaneous Dictionary in Five Languages: Guarani, English, Italian, Albanian and Spanish” and “El Dr. FEDERICO FRANCO y Su Mandato Presidencial en la Historia del Paraguay.” He’s a frequent contributor to Foreign Policy News. His personal website is www.petertase.com
Peter Tase
Peter Tase is a contributor, freelance journalist and a research scholar of International Affairs, Paraguayan Studies, Middle East Studies and Latin American Affairs, located in the United States. Educated at the University of Wisconsin – Milwaukee and Marquette University Les Aspin Center for Government; Tase is the author of “Simultaneous Dictionary in Five Languages: Guarani, English, Italian, Albanian and Spanish” and “El Dr. FEDERICO FRANCO y Su Mandato Presidencial en la Historia del Paraguay.” He’s a frequent contributor to Foreign Policy News. His personal website is http://www.petertase.com